Collections

View
Page of  4 (31 results)
Results on page
Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Number of resources: 6721 Description: Kolekcja zawiera zasoby Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu udostępnione w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki.

Kolekcja e-Statystyka PWr

Number of resources: 41 Description: Kolekcja zawiera różne dane statystyczne zestawiane w związku z działalnością Politechniki Wrocławskiej. Są to m.in. statystyki biblioteczne, dane liczbowe studentów ujęte według różnych kryteriów, projekty realizowane na Uczelni, informacje gromadzone w ogólnouczelnianych systemach statystycznych.

Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Number of resources: 516 Description: Kolekcja zawiera wszystkie zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie udostępnione w systemie AZON, obejmujące bazę ekspertów oraz prace doktorskie obronione w instytucie w latach 1974-2016. Prace te traktują o informatyce, automatyce i robotyce oraz o dziedzinach pokrewnych, łączących różne specjalności, jak: biocybernetyka, matematyka finansowa, analiza danych czy optymalizacja.

Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Number of resources: 43342 Description: Kolekcja jest zbiorem wszystkich zasobów naukowych, wytworzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej, udostępnionych w systemie AZON. W jej skład wchodzą artykuły, książki, czasopisma, prace dyplomowe, ale także – rzadziej spotykane w bazach z materiałami naukowymi – zdjęcia, nagrania audio i wideo, skany 3D czy projekty architektoniczne. Szczególną grupę zasobów stanowią zbiory danych, często w postaci danych surowych.

Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Number of resources: 18213 Description: Kolekcja stanowi zróżnicowany zbiór zasobów udostępnionych w systemie AZON, na który składają się m.in. setki zdjęć mikro- i makroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych, wyniki analiz chemicznych nad roślinami olejkodajnymi, prace artystyczne i architektoniczne, a także modele 3D oraz fotografie 360 st., prezentujące eksponaty muzealne z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, technicznych oraz nauk o Ziemi. W skład kolekcji wchodzą również dane 3D obiektów przestrzennych, obrazy lotnicze, numeryczne dane wysokościowe, skany arkuszy zielnikowych oraz dotąd niepublikowane starodruki i książki, wydane w latach 1800-1945, poruszające zagadnienia z dziedziny rolnictwa, weterynarii czy zootechniki.

Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Number of resources: 2129 Description: Kolekcja zawiera najbardziej wartościowe pod kątem naukowym produkty, usługi, badania oraz zdigitalizowane know-how pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu udostępnione w systemie AZON. Cyfryzacja tych zasobów zwiększa ich wartość naukową i rozciąga zasięg o dotąd nieidentyfikowane niszowe badania naukowe w naukach o zdrowiu, kulturze fizycznej, sporcie i fitnessie, turystyce oraz pedagogice i andragogice wychowania fizycznego.

Kolekcja e-Science PWr

Number of resources: 22456 Description: Kolekcja gromadzi zasoby powstałe w wyniku pracy naukowców i badaczy. Są to m.in. bazy danych, bazy wiedzy, repozytoria kodów źródłowych, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów, dane pomiarowe (historyczne i bieżące), wyniki eksperymentów, dane i wyniki symulacji, wyniki obserwacji, różnego typu dane rozliczeniowe i modelowe.

Kolekcja e-Biblio PWr

Number of resources: 11825 Description: Kolekcja gromadzi zasoby Politechniki Wrocławskiej o charakterze tradycyjnym - książki, materiały konferencyjne, artykuły, prace dyplomowe, raporty, wybrany zbiór z kolekcji Politechniki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, a także skany obiektów muzealnych oraz archiwalne nagrania audycji radiowych oraz telewizyjnych. Można tu również znaleźć bazy danych lub dokumenty o charakterze bibliograficznym, jak Baza Dorobku Naukowego Pracowników PWr.

Kolekcja e-Learning PWr

Number of resources: 1041 Description: Kolekcja zwiera zasoby posiadające cechy materiałów lub pomocy dydaktycznych, takie jak kursy e-learningowe, notatki z wykładów, prezentacje do wykładów, dokumenty zawierające instrukcje laboratoryjne, ćwiczenia, skrypty, materiały audiowizualne wskazujące, jak np. korzystać ze specjalistycznego oprogramowania.

Kolekcja e-Badania PWr

Number of resources: 29 Description: Kolekcja gromadzi zasoby dedykowane przedsiębiorcom poszukującym ekspertów i oferty laboratoryjnej oraz absolwentom/studentom szukającym pracy. Można tu znaleźć m.in. bazę oferty badawczej, kluczowej aparatury, ekspertów, realizowanych projektów.

Page of  4 (31 results)
Results on page