REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76410

Resource type: photo

Machu Picchu (3163)

View

Resource metadata

Title Machu Picchu (3163)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Największym państwem Ameryki prekolumbijskiej było Imperium Inków ze stolicą Cusco. Początkowo Inkowie byli ludem pasterskim w Andach. W XII w. pod przywództwem Manco Cápaca stworzyli małe miasto-państwo Cusco. Od 1438 rozpoczęła się ich ekspansja pod komendą Pachacuti-Cusi Yupanqui, (ten, który trzęsie ziemią). Pachacuti rozsyłał szpiegów na tereny, które planował podbić i zdobywał w ten sposób informacje o organizacji politycznej i militarnej a także zamożności ludów. Następie wysyłał do władców swoją ofertę, przesyłając luksusowe prezenty, piękne tkaniny i obiecując bogate i bezpieczne życie w imperium. Do imperium Inków oprócz Peru należały do duże obszary Ekwadoru, Boliwii, Argentyny, Chile, i niewielka część Kolumbii. Oficjalnym językiem był Quechua i setki jego lokalnych dialektów. Czczono Huacasa i Pachamamę oraz Inti – jako boga słońca. Król nosił tytuł Sapa Inca, czyli syn słońca. Machu Picchu – letnia rezydencja władców Inków, leży na przełęczy na wyskokości 2090-2400 m n.p.m. Została zbudowana w połowie XV wieku podczas panowania Pachacuti Inca Yupanqui (1438–1471). Miasto zamieszkiwali kapłani, arystokracja, żołnierze i opiekunowie świątyń. W górnej części miasta, zwanej Hanan, znajdowały się: Świątynia Słońca, Grobowiec Królewski, Pałac Królewski oraz Intihuatana, największa inkaska świętość. W Dolnej mieściły się domy mieszkalne kryte strzechą oraz warsztaty produkcyjne. Na stromych zboczach otaczających miasto znajdowały się tarasy uprawne o szerokości 2-4 m. Intihuatana, obserwatorium astronomiczne, miejsce które „wiąże słońce”. Przypisuje mu się największe znaczenie w kompleksie Machu Picchu oraz silne własności energetyczne. W południe 11 listopada i 30 stycznia słońce znajduje się niemal bezpośrednio nad słupem i Intihuatana nie rzuca cienia. 21 czerwca cień jest najdłuższy i pada prosto na południe, natomiast 21 grudnia cień jest krótki i pada na północ.
W grocie Inti Mach'ay odbywało się Królewskie Święto Słońca. 21 grudnia młodzi chłopcy obserwowali tu wschód słońca, wcześniej przygotowując się do ceremonii inicjacyjnej przez kilka dni. Większość stałych mieszkańców Machu Picchu stanowiły kobiety. Były to tzw. dziewice słońc, rekrutujące się z najważniejszej inkaskiej arystokracji. Machu Picchu nigdy nie zostało odnalezione przez konkwistadorów, „odkrył” je Hiram Bingham w 1912 r, sądząc, że to Vilcabamba. (Polish)
Description in another language: The largest country in pre-Columbian America was the Inca Empire with Cusco as its capital. Initially, the Incas were a pastoral people in the Andes. In the 12th century, under the leadership of Manco Cápac, they created the small city-state of Cusco. From 1438, their expansion began under the command of Pachacuti-Cusi Yupanqui, (he who shakes the earth). Pachacuti sent spies to the areas he planned to conquer and thus obtained information on the political and military organisation and wealth of the peoples. He would then send his offerings to the rulers, sending luxurious gifts, beautiful fabrics and promising a rich and secure life in the empire. In addition to Peru, the Inca empire included large areas of Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, and a small part of Colombia. The official language was Quechua and hundreds of its local dialects. Huacas and Pachamama were worshipped, as well as Inti - as the sun god. The king bore the title Sapa Inca, or son of the sun. Machu Picchu, the summer residence of the Inca rulers, lies on a pass at an altitude of 2090-2400 m. It was built in the mid-15th century during the reign of Pachacuti Inca Yupanqui (1438-1471). The town was inhabited by priests, aristocracy, soldiers and temple keepers. In the upper part of the city, called Hanan, were: Temple of the Sun, the Royal Tomb, the Royal Palace and Intihuatana, the greatest Incan sacred site. The lower part was home to thatched dwellings and manufacturing workshops. On the steep slopes surrounding the city were cultivated terraces 2-4 m wide.
Intihuatana, the astronomical observatory, the place that 'binds the sun'. It is attributed with the greatest significance in the Machu Picchu complex and strong energetic properties. At midday on 11 November and 30 January, the sun is almost directly above the pole and Intihuatana casts no shadow. On 21 June the shadow is longest and falls straight south, while on 21 December the shadow is short and falls north.
In the grotto of Inti Mach'ay , the Royal Feast of the Sun was held. On 21 December, young boys watched the sunrise here, having prepared for the initiation ceremony for several days beforehand.
Most of the permanent inhabitants of Machu Picchu were women. These were the so-called Virgins of the Sun, recruited from the most important Inca aristocracy. Machu Picchu was never found by the conquistadors; it was 'discovered' by Hiram Bingham in 1912, thinking it was Vilcabamba. (English)
Keywords "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "zabytki architektury"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "Andy"@pl, "Inkowie"@pl, "Peru"@pl, "Machu Picchu"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Machu Picchu, Peru
Creation time: 2012
Series name: Historyczna i współczesna architektura amerykańska, Machu Picchu, Peru
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 22-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Machu Picchu (3163). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - geometryczne dekoracje - Alhambra (512)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Atelier Horty. Fragment fasady (223)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałace Nasrydów - Alhambra (518)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more