News

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – zdjęcia mikroskopowe, echokardiogramy i EKG oraz zaawansowany atlas roślin

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu planuje w ramach projektu AZON 2.0 udostępnić online 10 tys. dokumentów. Wszystkie one znajdą się na platformie www.zasobynauki.pl.


Planowane do udostępnienia przez Uniwersytet Przyrodniczy dane mają charakter danych źródłowych (wyniki analiz, dane pomiarowe) i obejmują dotąd niepublikowane bazy zdjęć echokardiograficznych i zapisów EKG, zdjęć mikroskopowych preparatów histopatologicznych oraz histologicznych – wymienia dr inż. Przemysław Tymków, kierujący projektem AZON 2.0 na UPWr. – Uzupełnieniem każdej z baz będzie szczegółowy opis morfologii i ultrastruktury komórek, a także wykonane opisy przebiegu chorób nowotworowych.


Niezwykle ciekawie zapowiada się, wymagający digitalizacji, zasób zdjęć mikro- i makroskopowych roślin wraz z pomiarami zdalnymi, wykonanymi przy użyciu bezzałogowego systemu latającego. Stanowi on materiał źródłowy do dalszych badań i analiz zbiorowisk roślinnych, siedlisk i upraw – tłumaczy Przemysław Tymków. – Kolekcja ta będzie stanowić złożony atlas roślin, na który będą składały się wielospektralne zdjęcia roślin, w tym wykonane metodą fotogrametryczną oraz modele wykonane metodami 3D, umożliwiające podgląd i analizę cech morfologicznych okazów.


Częścią składową bazy będą także zdjęcia mikroskopowe tkanek roślinnych oraz zdjęcia lotnicze obrazujące teren pochodzenia gatunków. Całość wykonanych prac uzupełniona zostanie o analizy obszaru w postaci sporządzonych Numerycznych Modeli Terenu oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu, służących do zaawansowanych analiz nad hipsometrią obszaru i jej wpływem na rozwój roślinności na danym terenie, wielkością biomasy, czy współczynnika wegetacji. Materiał ten będzie stanowił cenny bank wiedzy przydatny nie tylko botanikom, ale też rolnikom oraz leśnikom.


Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 realizowany jest przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki.


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wszystkie zasoby dostępne są w sposób otwarty pod adresem www.zasobynauki.pl.

Gallery