News

Podstawy gospodarki energetycznej. Rynek energii. Ocena realizacji polityki energetycznej Polski do 2030 roku

W gospodarce narodowej będzie następował wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną i energię elektryczną w Polsce. Prognozy różnią się skalą i tempem wzrostu, jednakże należy przyjąć, że w horyzoncie 2050 r., pomimo znacznego przewidywanego postępu w zakresie efektywności energetycznej, zapotrzebowanie będzie rosnąć – pisze dr inż. Artur Nemś w materiałach dla studentów kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Materiały stanowią integralną część kursu „Gospodarka energią", który realizowany jest przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Autor materiałów wskazuje, że węgiel pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski w przewidywanym okresie, ale jego udział będzie się zmniejszał. Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 zdecydują, że opłacalna będzie wymiana bloków węglowych na nowe o wysokiej sprawności, wzrośnie udział gazu ziemnego oraz OZE, wzrośnie także konkurencyjność energetyki jądrowej.


- Rola odnawialnych źródeł energii będzie uzależniona od osiągnięcia przez OZE ekonomicznej konkurencyjności w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii – uważa dr inż. Artur Niemś. - Należy jednak stwierdzić, że udział OZE w bilansie energetycznym będzie wzrastał także ze względu na realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Jego zdaniem energetyka jądrowa jest uzasadnionym ekonomicznie źródłem wytwarzania energii w większości rozpatrywanych scenariuszy i analiz oraz ze względu na wzrastający udział energii ze źródeł odnawialnych konieczna będzie rozbudowa infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.


Materiały dla studentów kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii Politechniki Wrocławskiej zostały zdeponowane na platformie AZON

https://zasobynauki.pl/zasoby/gospodarka-energia-podstawy-gospodarki-energetycznej-rynek-energii-ocena-realizacji-polityki-ene,66879/

Gallery