News

Obrazy preparatów histologicznych oraz zbiory muzealne medycyny sądowej i dermatologii - plany UMed w AZON 2.0

Obrazy preparatów histologicznych komórek ludzkiego organizmu oraz zbiory muzealne medycyny sądowej i dermatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zasilą platformę www.zasobynauki.pl. W ciągu dwóch lat Uniwersytet Medyczny planuje opublikować ponad 3 tys. wysokiej jakości materiałów.

Planowane do udostępnienia przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu surowe dane badawcze obejmują zdigitalizowane obrazy preparatów histologicznych komórek ludzkiego organizmu. Prezentowane obrazy reakcji immunohistochemicznych i histochemicznych stanowią dane źródłowe, które mogą być podstawą do dalszych analiz statystycznych umożliwiających badanie korelacji pomiędzy badanymi antygenami a danymi kliniczno-patologicznymi – wyjaśnia mgr inż. Krzysztof Hebzda, kierujący projektem AZON 2.0 na Uniwersytecie Medycznym. Badane dane mogą być wykorzystane do diagnostyki nowotworowej oraz do oceny stanu zaawansowania choroby lub potencjalnych możliwości leczenia.


Procesowi digitalizacji zostaną poddane także niecodzienne i unikatowe kolekcje preparatów medycznych znajdujące się w Muzeum Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu. Wśród dużej kolekcji eksponatów znajdują się narzędzia zbrodni, broń samodziałowa, dawne narzędzia sekcyjne, pętle wisielcze, ale także kości czy dokonane podczas ekshumacji odkrycia z okresu drugiej wojny światowej. Najliczniejszą grupę stanowią mokre preparaty, wykonane z odpowiednio wypreparowanych fragmentów ciała ludzkiego i umieszczone w specjalnych naczyniach wypełnionych płynem konserwującym. Zbiór ma charakter unikatowy, a jego powstanie było możliwe dzięki braku barier w postaci zasad bioetycznych, którymi kiedyś – w imię szeroko pojmowanego rozwoju nauki – niezbyt się przejmowano. Obecnie, ze względu na regulacje prawne, stworzenie takiej kolekcji byłoby praktycznie niemożliwe. Zdigitalizowane i udostępnione zbiory znajdą zastosowanie w nauce, a także będą wykorzystane jako wyjątkowa pomoc dydaktyczna nie tylko dla studentów medycyny, lecz także dla przyszłych policjantów lub prawników.


W ramach projektu AZON2 udostępnione zostaną także zdigitalizowane mulaże zgromadzone obecnie w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW. Mulaże są idealną formą imitacji zmian skórnych części ciała. Procesowi digitalizacji zostaną poddane odlewy woskowe twarzy, nóg, rąk i innych części ciała z widocznymi zmianami skórnymi. Dzięki temu udostępniona zostanie kolekcja unikalna w skali Polski.
Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 realizowany jest przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki.


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wszystkie zasoby dostępne są w sposób otwarty pod adresem www.zasobynauki.pl.

Gallery