REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/8586

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8586

Resource type: other document

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

View

Resource metadata

Title Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Analiza sytuacji wodnej kraju, wykonana na podziale kwadratowym. Ocena sytuacji wodnej wykonana została w oparciu o mapę pt. "Izolinie jednostkowych spływów rocznych wód powierzchniowych" wykonaną przez dr L. Piskorza. Mapa ta sporządzona została w oparciu o opracowanie PIHM dotyczące odpływu rzek polskich w 10-leciu (1951-1961). Znając średnie odpływy roczne w przekrojach wodowskazowych, ustalono odpowiadające im średnie jednostkowe spływy roczne w wielkościach l/sek. z km2.
Przy aktualizowaniu danych posłużono się "Atlasem opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1891-1930", a w szczególności mapą "Średnie sumy opadów atmosferycznych" jako, że opady atmosferyczne są wprost proporcjonalne do spływów z tego samego obszaru. Kolejną pozycją służącą do uściślenia informacji było opracowanie "Przepływy charakterystyczne rzek Polski w latach 1951-60".
Z uwagi na to, że dane nie są z jednego okresu, dopuszczalny błąd w szacowaniu rozkładu izolinii może sięgać kilku procent, błąd ten nie dotyczy wielkości odpływów, które mierzone są w pełnym dziesięcioleciu jedynie w innym okresie czasu.
Ostatecznej weryfikacji danych dokonano w oparciu o tabele "Średnie spływy jednostkowe w głównych zlewniach Polski". Według danych PIHM średni spływ dla Polski wynosi 500l/sek. z km2. Dopuszczalny błąd w obliczeniach wynikł ze zmienności warunków klimatycznych i waha się od 10-20. Badania studialne prowadzone były na materiałach w skali 1 : 500 000 i dokładniejszych. (Polish)
Keywords "Spływ powierzchniowy"@pl, "Wody powierzchniowe"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Publisher: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej
Creation time: 1976 rok
Title of source document: Prognoza symulacyjna struktury przestrzennej Polski na lata 1990-2000 (II etap, część II)
Resource language: Polish
Related resources
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 18-09-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more